ಅನಂತ ಪದುಮ …

September 16, 2016 Leave a comment

ksheerasaagara-madhyadallina

ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ …


maguvudalutaa bandu

ಬೇಡ ಭಿಡೆ …

August 15, 2016 2 comments

adbhutemma naadidu

ಶ್ರಾವಣ …


hasirina torana shraavana maasadi

ಸೋದರಿಗೆ ನಮನ …

August 7, 2016 2 comments

sodarige namana

ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರ …


preeti saagara

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ …


Shripoorna