ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ …

ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2017 2 comments

mukhyaprana

Categories: ದೈವ, ನನ್ನ ಕವನಗಳು (Poetry) ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:

ಕನ್ನಡದ ಅನ್ನ …


kannada-chinnave-adu-sariyanna

ನೆನಪೇ ಬೆಳಕು …


nenape-belaku

ಅನಂತ ಪದುಮ …


ksheerasaagara-madhyadallina

ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ …


maguvudalutaa bandu

ಬೇಡ ಭಿಡೆ …

ಆಗಷ್ಟ್ 15, 2016 2 comments

adbhutemma naadidu

ಶ್ರಾವಣ …


hasirina torana shraavana maasadi

ಸೋದರಿಗೆ ನಮನ …

ಆಗಷ್ಟ್ 7, 2016 2 comments

sodarige namana

ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರ …


preeti saagara

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ …


Shripoorna