ಬೆಳಕಪ್ಪ ಗುರುವಪ್ಪ …

April 1, 2016 2 comments

belakappa bandaane

ಗುರುವಿನ ಬೆಳಕು …


raviyalli uriyadire-guru

ಚಂಡಿ …


chandiyobbaliruvalenna

ರಂಗಿನಾಟ …


okuli aaduta bandanu shyaamanu

ಮಲ್ಲೆಗೆ ಸೊಗಸಿಲ್ಲ …

March 11, 2016 2 comments

angalada tumbella

ಉದಯ ರಾಗ …


shrungaara rasadalli meeyutiha

ಗುರುದರ್ಶನ …

February 25, 2016 2 comments

eddu nillisibitteyayya.png

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 131 other followers