ಜೀವನದ ಬುಧ …

July 22, 2014 2 comments

Jeevanada_Budha

ಗುರುವಿನೆಡೆಗೆ ಹೊರಡಿ …

July 12, 2014 6 comments

eddu_banniri_guruvina_kadege

ಛತ್ರವಾಗಿರಿ …


Bogase tumbi kodiro

ತಮವೈಭವ …

June 24, 2014 7 comments

Agasadettarakeriha tarugalu

ಕಟುಮಾತು …

June 17, 2014 4 comments

“ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು … “ಎನ್ನುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆ …

Katu matu besara tandare

ಕಷ್ಟವ ಕೊಡು …

June 13, 2014 8 comments

“ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ …” ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ನುಡಿ.

ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಅರ್ಪಣಾ ಗೀತ.

Kashtava Kodu

 

 

ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಿಗದ ಸುಪ್ರಭಾತ …

June 11, 2014 5 comments

adityanudisuva kaaladalli

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 117 other followers